RODO

Rodo – klauzula informacyjna


 

Olsztyn, 24.05.2018 


 

 

 

W związku z reformą systemu ochrony danych osobowych i wejściem w życie przepisów  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) przesyłamy informacje o  celach i zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych przez OVIGOR Sp. z o.o. oraz o  przysługujących Państwu prawach związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. 

 

Administratorem Danych Osobowych      jest     firma ZHU SPEC-DROB Sp. z o.o. z siedzi pod adresem ul. Kołobrzeska 42, 10-434 Olsztyn, wpisaną do Krajowego  Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ  GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 00000119397, NIP 7390204049, nr  REGON 510527534. 

 

Przedstawicielem Administratora Danych w firmie SPEC_DROB Sp. z o.o. jest Dariusz Prystrom, telefon kontaktowy:  89 307 01 02, e-mail kontaktowy: biuro@specdrob.pl miejsce kontaktu bezpośredniego: siedziba firmy  Spec-Drob  Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 42 10-434 Olsztyn.  · prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji; / podane dane będą 
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia
ochronie danych. 

 

 

 

Pani/Pana dane zostały pozyskane: 

- w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym 

- ze źródeł publicznie dostępnych 

 i obejmują: 

·          imię i nazwisko, 

· nazwę firmy, 

· dane teleadresowe, 

·          informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej. 

 

 

 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są: 

- upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy SPEC_DROB  Sp. z o.o. 

- podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną, techniczną, podmioty prowadzące  działalność kurierską i pocztową, podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,  pomoc prawną, podatkową i rachunkową firmy SPEC-DROB Sp. z o.o. 

- instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa. 

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w  dowolnym momencie, jednakże pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym posiadają przydatność do celu, w  jakim zostały zebrane, nie krócej jednak niż przez okres przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres  przez który jesteśmy zobowiązani przetwarzać dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w  zależności, który z tych okresów będzie trwał najdłużej.