Regulamin1. Regulamin sklepu specdrob.pl

Sklep internetowy Specdrob.pl , dostępny na domenie www.specdrob.pl, prowadzony przez Zakład Handlowo Usługowy Spec-Drob. Sp. z o.o. zwanym dalej ZHU Spec-Drob Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Kołobrzeskiej 42, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej pod numerem KRS 0000119397, nr  NIP: 739-020-40-49 z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym biuro@specdrob.pl, lub telefonicznie pod numerem: 89 307 01 02 

1. ZHU Spec-Drob. Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową dostępne na domenie www.specdrob.pl

2. Klienci  mają możliwość korzystania ze sklepu internetowego specdrob.pl, mogąc dokonywać rejestracji i tworzenia w ten sposób konta, na którym zapisywane są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań na specdrob.pl (dalej: ?Konto?) . Świadczenie usług w ramach Konta założonego na specdrob.pl.pl ma charakter bezterminowy. Upoważnione do rejestracji są tylko osoby pełnoletnie.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta na specdrob.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, telefonu, adresu, miejscowość, oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację oraz sposób potwierdzenia jak i inne wymagane informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Spec-Drob Sp. z o.o. , której przedmiotem jest świadczenie usług , na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu na specdrob.pl, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z specdrob.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne na specdrob.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Mogą pochodzić z rynku krajowego jak i z unii europejskiej.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych specdrob.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu lub Faktury VAT. 

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale operatorów (firm kurierskich).

W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w sklepie przy ul. Kołobrzeskiej 42, 10-434 Olsztyn.

Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku wskazanym na specdrob.pl w podsumowaniu zakupu.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a ZHU Spec-Drob Sp. z o.o. dotycząca zakupu danego produktu na specdrob.pl ma charakter terminowy i trwa przez cały okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów na specdrob.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba ZHU Spec-Drob przy ul.Kołobrzeskiej 42,

10-434 Olsztyn

9. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony na specdrob.pl produkt, w tym za koszty dostawy . W przypadku bezskutecznej próbie dostarczenia towaru do klienta (w tym wypadku również nie zapłacenia) ZHU Spec-Drob Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy. 

Forma płatności:

- Przelewem - forma płatności dla klientów którzy samodzielne chcą dokonać płatności poprzez logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym ZHU Spec-Drob Sp. z o.o., zamówienie jest przekazywane do realizacji. Wszelkich wpłat należy dokonywać na niżej podany numer rachunku bankowego.

ZHU Spec-Drob sp. z o.o.

ul. Kołobrzeskiej 42

10-434 Olsztyn

Nr konta bankowego: 81 1050 1764 1000 0090 3016 0247

10. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy. Na termin otrzymania przesyłki składa się każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  

W przypadku chęci odbioru osobistego w ZHU Spec-Drob Sp. z o.o. Klient zostanie indywidualnie poinformowany o dacie odbioru w siedzibie przy ul. Kołobrzeskiej 42, 10-434 Olsztyn. Klient powinien odebrać towar w ciągu 7dni od otrzymania informacji o możliwości jego odbioru. Towar, który nie zostanie odebrany w wyznaczonym terminie doprowadzi do skorygowania zamówienia. 

11. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, która obowiązuje na terenie Polski. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. 

12. Specdrob.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć telefonicznie, w formie elektronicznej, za pomocą Formularza REKLAMACJE znajdującej sie na stronie specdrob.pl.

14. Klient ma prawo do obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że ZHU Spec-Drob Sp. z o.o. niezwłocznie i bez niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Procedura to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez ZHU Spec-Drob sp. z o.o. lub nie wymieniła produktu na wolny od wad, lub tej wady nie usunięto. 

15. ZHU Spec-Drob Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeśli w ciągu 14 dni ZHU Spec-Drob Sp. z o.o. nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż żądania zostały przyjęte jako uzasadnione.
W powyższych przypadkach, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi ZHU Spec-Drob Sp. z o.o. W przypadku odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu ?zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta. "W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu."

17. Informacje zawarte na stronach internetowych sklepu specdrob.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu specdrob.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Podane przez Klientów dane osobowe, ZHU Spec-Drob Sp. z o.o. zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19. ZHU Spec-Drob Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach sklepu internetowego specdrob.pl.

Zmiany stają się skuteczne w terminie wskazanym przez ZHU Spec-Drob sp. z o.o. , który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w specdrob.pl  zmienionego Regulaminu, zastrzegając, iż zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczas obowiązujących.

20. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

21. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez ZHU Spec-Drob Sp.z o.o. w ramach specdrob.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń więcej informacji pod http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.  


W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki mają Państwo możliwość odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli tak Państwo postąpią to, zwrócimy wszystkie otrzymane od Państwa płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, Prosimy poinformować nas o swojej decyzji. W celu ułatwienia proponujemy Państwu wypełnić Formularz zwrotu towaru, który znajduje w stopce strony w zakładce Obsługa Klienta - Reklamacje.

Zwrot reklamowanego produktu musi być wstępnie zaakceptowana przez Spec-Drob. W innym przypadku nie zostanie przyjęty towar do zwrotu.


UWAGA : prosimy sprawdzić poniżej co można i w jakim stanie zwrócić.

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonano w pełni usługę za Państwa wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowego, nad którym nie mamy wpływu, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Państwa specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Państwa indywidualnych potrzeb;

4. w której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

2. POLITYKA COOKIES

1. Podczas korzystania ze strony sklepu specdrob.pl w komputerze użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies" (dalej: pliki cookies). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego korzystania ze sklepu specdrob.pl. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu specdrob.pl, w szczególności funkcji wymagających autoryzacji.

2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.

3. Użytkownicy sklepu specdrob.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Utrata anonimowości następuje w momencie rejestracji lub logowania do konta i zostaje odzyskana w momencie wylogowania z konta.

4. Cookies są zakładane na komputerze użytkownika i po wyjściu użytkownika ze sklepu specdrob.pl przestają być przetwarzane. Przetwarzanie plików cookies odbywa się tylko w czasie obecności użytkownika w sklepie specdrob.pl.

5. System sklepu specdrob.pl odczytuje i przetwarza tylko pliki cookies skonfigurowane w sklepie. Sklep internetowy nie wykorzystuje cookies założonych na innych stronach internetowych.

7. Użytkownik w dowolnym momencie może zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików ?cookies?. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików ?cookies? lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików ?cookies? można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).